top of page

מילון מושגי ביטוח

נערך ע"י עו"ד חיים גרין מתוך מילון המונחים באתר האינטרנט של הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

http://www.fnx.co.il/glossary.aspx

אגרת חוב

נייר ערך המונפק ע"י ממשלה או חברות. מייצג הלוואה שמעניק הרוכש לגוף המנפיק, המתחייב לפרוע אותה בתנאים שנקבעו מראש.

אובדן כושר עבודה

חוסר יכולתו של מבוטח להמשיך לעסוק במקצועו ועיסוקו, או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו, כתוצאה מתאונה או מחלה.

אובדן מלא

אובדן גמור. מושג המגדיר נזק לרכוש באופן מוחלט כך שאין אפשרות לשיקום הרכוש וחברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח בניכוי הסכומים שיש לה זכות לנקותם כגון: הפרשי פרמיות שטרם שולמו, השתתפות עצמית או העברת שרידי הרכוש לטובת חברת הביטוח.

אחריות מעבידים

המחוקק הטיל על המעביד חובות שונות לצורך הגנה על עובדיו. האחריות הינה רחבה וכוללת מקרי חבלה, תאונה או מחלה שאירעו לעובד תוך כדי ו/או עקב העבודה.

אי־גילוי

אי־מסירת פרטים של דבר אותו המצהיר היה חייב לגלות לצד השני. בניירות ערך הדבר יכול להתייחס להעלמת פרטים בתשקיף היכולים להשפיע על משקיע או חוסך סביר לרכוש, או להמשיך להחזיק, ניירות ערך של אותה חברה; ואילו בביטוח אלה הם פרטים שמבוטח צריך לגלות למבטח משום שהם בעלי אופי מהותי וידיעתם יכולה לשנות את החלטת המבטח בקשר לקבלת המבוטח לביטוח בכלל, או לקבלתו בתנאים מסוימים. אי גילוי יכול לגרור סנקציות פליליות או חוזיות, בהתאם למקרה

איזון אקטוארי

לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות. גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי, או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפעל (התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה לדוגמא, מספר הנכסים בפועל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).

אנונה

תשלום חודשי רציף המשולם לבעל תוכנית חיסכון

אקס גרציה

לפנים משורת הדין

בדיקה רפואית

בדיקה לצורך בחינת קבלתו של מבוטח לתוכנית בטוח. חברת הבטוח רשאית לדרוש מהמבוטח לעבור בדיקה רפואית על מנת לעמוד על מצבו הרפואי וכדי להעריך את חשיפת החברה לסיכונים הצפויים.

בונוס (ביטוח חיים)

סכום המתווסף לחסכון שנצבר לזכות המבוטח בפוליסה לבטוח חיים המשתתפת ברווחי תיק ההשקעות, כאשר התשואה בפוליסה גבוהה מהתשואה הריאלית, בתוספת הריבית התעריפית.

בונוס (הנחה)

מבוטח שלא תבע את חברת הביטוח בשנת הביטוח הקודמת (בעיקר בביטוחי רכב), זכאי להנחת העדר תביעות (בונוס).

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח שבו המבטח מתחייב לפצות את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם עקב אובדן כושר עבודתו בשל תאונה או מחלה, על פי הגדרתם בפוליסה. התשלום ישולם מתום תקופת ההמתנה הרשומה בפוליסה בצורת קצבה חודשית שסכומה אינו יכול לעלות על 75% מהשכר הרגיל של העובד. מטרת הביטוח הינה לסייע לעובד לחזור למצב דומה, ככל שהדבר ניתן, למה שהיה לפני קרות האירוע שגרם לאובדן הכושר. (ראו גם: אובדן כושר עבודה.)

ביטוח אנשי מפתח

ביטוח שמטרתו לפצות מפעלים וחברות בשל נזקים כספיים הנגרמים לפעילותם וריווחיותם עקב מותו של ממלא משרה מרכזית וחיונית. סכום הביטוח ישמש לשיקומו של המפעל בשל אובדן שווקים, פגיעה בפיתוח ומחקר, אובדן הכנסות וכדומה.

ביטוח בריאות פרטי

פוליסת ביטוח בריאות באה לכסות תשלומי טיפול רפואי בעת מחלה כלשהי, ומקנה למבוטח שליטה מלאה בתהליך הרפואי (בחירת רופא, מקום, מועד ועוד). ביטוח רפואי פרטי הוא בעיקרו ביטוח החזר הוצאות אותן שילם המבוטח לטיפול רפואי, על פי תנאי הפוליסה.

ביטוח הכנסה למשפחה

ביטוח המקנה למשפחה קצבה חודשית לכיסוי צרכיה במקרה מות המבוטח. שיטה זו משחררת את המשפחה מהקושי ומהמורכבות שבניהול קרן ביטוח ששולמה באופן חד פעמי. ההכנסה החודשית עשויה להיות מקור כספי בטוח וודאי במשך פרקי זמן מתוכננים.

ביטוח חובה

כשמו כן הוא, ביטוח שיש חובה לעשותו על פי החוק כגון: ביטוח חובה לרכב.

ביטוח חיים מעורב

תוכנית ביטוח המבוססת של שילוב של ביטוח למקרה פטירה וחסכון. התוכנית מבטיחה את תשלום סכום הביטוח למוטבים במקרה פטירה מוקדמת בתוך תקופת הביטוח או תשלום למבוטח בגמר תקופת הביטוח.

ביטוח חסר

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל ונגרם למבוטח נזק, הוא יקבל רק פיצוי יחסי, על פי היחס שבין סכום הביטוח המצוין בפוליסה לבין ערך הרכוש בפועל. כלומר, אם ביטחתם רכושכם רק ב - 80% מערכו בפועל - תקבלו פיצוי יחסי של 80% מערך הנזק.

ביטוח יתר

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל, על פי החוק יגיע למבוטח החזר פרמיה.

ביטוח כל הסיכונים

כיסוי שניתן לכל אירוע תאונתי פיזי לרכוש מלבד חריגים המפורטים בתנאים הכלליים ו/או ברשימה לפוליסה.

ביטוח כפל

מצב בו קיים ביטוח לרכוש מסוים ביותר מחברה אחת ובתקופות חופפות. במצב כזה במקרה של נזק, כל חברה מבטחת תשלם את סכום הנזק על פי היחס שלה בסכום הבטוח.

ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות

תוכנית זו מעניקה למבוטח תשלום חד פעמי אותו קבע מראש, במקרה שלקה במחלה קשה כגון סרטן, לב, שבץ מוחי, כליות, כבד, ריאות וכו', לרווחתו, לדאגה לאיכות החיים או לכל מטרה אחרת.

ביטוח מוות מתאונה

תוכנית שמבטיחה תשלום סכום ביטוח נוסף אם מותו של המבוטח נגרם עקב תאונה.

ביטוח מנהלים

תוכנית המשלבת חסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים נערך לעובדים שכירים באמצעות מעסיק ומימונו בא מכספי הפרשות לפיצויים ותגמולים המופקדים על ידי המעסיק והעובד. התוכנית מאושרת כקופת תגמולים וההפקדות בה מזכות את העובד ומעסיקו בהטבות מס.

ביטוח מקיף

כיסוי לסיכונים מסויימים המפורטים בפוליסה (בניגוד לכל הסיכונים).

ביטוח משכנתא

ביטוח חיים בגובה המשכנתא שנערך ללווה כדי שיובטח פירעון המשכנתא אם נפטר בטרם עת.

ביטוח נכות מקצועית

מעניק למבוטח תשלום חד פעמי אם הפך לנכה עקב מחלה או תאונה ונמנעה ממנו היכולת לעסוק במקצועו או בעיסוק סביר אחר, ההולם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

ביטוח סיעודי

אדם נחשב לסיעודי אם אינו מסוגל לבצע פעולות בסיסיות ויומיומיות באופן עצמאי, במלואן או בחלקן (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות). ביטוח סיעודי מבטיח פיצוי חודשי שמטרתו לממן טיפול במבוטח הסיעודי, בביתו או במוסד סיעודי, בהתאם לצרכיו האישיים של המבוטח.

ביטוח קולקטיבי

ביטוח חיים לקבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום עבודה או תאגיד. יתרונותיו של ביטוח חיים קולקטיבי באים לידי ביטוי, בין היתר, בעלות נמוכה יחסית הנדרשת מחברי הקבוצה.

ביטוח שותפים

פוליסה מיוחדת וחיונית לשותפויות עסקיות ולשותפים בחברות פרטיות. ניתן לבטח כל שותף בביטוח שותפים כאמצעי נילווה להסכם השותפות, על מנת להסדיר את יחסי הגומלין הכספיים בין השותפות לבין משפחתו של השותף שנפטר.

בעל הפוליסה

אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה. בעל הפוליסה מתחייב בתשלום הפרמיות לביטוח והוא בעל הזכות לתת הוראות לשינויים בפוליסה.

בעל עניין (Party At Interest)

בעל עניין בחברה הינו כל מי שמחזיק בחמישה אחוזים ומעלה מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה. לבעל העניין הזכות למנות דירקטורים בחברה. כל שינוי בהחזקה של בעל עניין בחברה מחייב דיווח של בעל העניין לחברה ושל החברה לבורסה לניירות ערך.

בעל שליטה (Controlling Person)

פרט או גוף המחזיק בחמישים אחוזים ומעלה מהון המניות המצביעות של החברה. במקרה של פיזור רב של המניות בקרב הציבור, בעל השליטה יכול להחזיק במספר אחוזים קטן מחמישים אחוזים, ועדיין ישפיע באופן משמעותי על פעולות החברה והתוכניות העתידיות שלה.

ברוקר (Broker)

אדם אשר מוסמך על ידי הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של קניה ומכירת ניירות ערך עבור לקוחותיו.

גבול אחריות

סכום שנקבע בהסכמה מראש בין חברת הביטוח לבין המבוטח הקובע את הסכום המרבי שתשלם החברה בגין האחריות החוקית של המבוטח (בעיקר בביטוחי חבויות כגון: ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית).

גורם פוליסה

עלות קבועה המתווספת לפרמיה השנתית לשם כיסוי הוצאות שונות במהלך תקופת הביטוח. הכללתו של גורם הפוליסה בפרמיה פוטרת את המבוטח מכל חיוב נוסף עבור פעולות שביקש לבצע בפוליסת הביטוח

גיל פרישה

הגיל בו זכאי אדם לפרוש מעבודתו וליהנות מכספי הצבירה לאותה עת, כפי שנקבע בחוק גיל פרישה התשס"ד - 2004.

גילוי נאות

טופס המצורף להצעת הביטוח וחתום ע"י המבוטח, ומסמך נוסף אשר מצורף לפוליסה (בהוראת האוצר מ-1.05) ובו תקציר פרטי הביטוח (סכומים, אחוזי הפרשה, הון / קצבה וכו').

גליון שערים

גליון יומי המתפרסם על ידי הבורסה לניירות ערך בת''א וכולל נתונים לגבי כל ניירות הערך הנסחרות בבורסה זו.

גמלה/קצבה

תשלום חודשי, המשולם מכספי תוכנית ביטוח מסוג קצבה, לכל ימי חייו של המבוטח.

דמ"צ (Outsider Director)

דירקטור מטעם הציבור. בכל חברה ציבורית (חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך) מתמנים שני דמ"צים על ידי האספה הכללית של בעלי המניות. דמ"צים אלו כפופים לרשות לניירות ערך והם אינם בעלי זיקה או קשר עסקי כלשהו לחברה ופעולותיה. תפקידם לפקח על פעולות החברה ולהיות חברי ועדת ביקורת.

דמי ניהול

תשלום הכולל את הוצאות קופת הגמל/חברת הביטוח שנדרשו לצורך ניהולה השוטף של הקופה (למעט עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

דמי ניהול מהחיסכון המצטבר

סכום המנוכה מהחיסכון המצטבר בגין ניהול ההשקעות על פי שעור הקבוע בתנאי הפוליסה.

דמי ניהול מפרמיה

סכום המנוכה מידי חודש מהפרמיה, בשיעור שאינו עולה על המותר בהתאם לתנאי הפוליסה.

דף הרשימה

החלק של הפוליסה המודפס במחשב וכולל את פרטי הפוליסה הספציפיים כגון: שם המבוטח, כתובתו, תיאור הרכוש, סכומי ביטוח ותנאים מיוחדים

דף פרטי הביטוח

נתוני ההסכם הביטוחי שנערך בין המבטח למבוטח המסוים בצרוף לתנאים האחידים, מהווים את הפוליסה

דפלציה (Diflation)

מצב בו מתרחשות ירידות מחירים של סחורות ושירותים. מצב זה הפוך למצב של אינפלציה.

החרגה רפואית

הגבלת ליקויים בריאותיים או בעיות רפואיות שעבורם או עבור מצב הנובע מהם, הפוליסה אינה מקנה כיסוי ביטוחי.

הטבות מס

הטבות המוקנות בהתאם לתקנות מס הכנסה לעידוד החיסכון הפנסיוני וכיסוי לאובדן כושר עבודה ו/או מקרה מוות.

הנחת העדר תביעות

מבוטח שלא תבע את חברת הביטוח בגין מקרי ביטוח, יוכל להנות מהנחה בפרמיה עם חידוש הפוליסה.

הפול

המאגר לביטוח רכב בישראל, המחויב לקבל כל מבוטח הפונה אליו בקשר לביטוח רכב. הפרמיות שגובה הפול גבוהות יותר מהמחירים המקובלים בחברות הביטוח

הפסקת מסחר (Suspension Of Trading)

החלטה המתקבלת על ידי הנהלת הבורסה להפסיק את המסחר לתקופת זמן קצובה או לתקופת זמן בלתי מוגבלת. המסחר יפסק כאשר: * התקבל מידע חדש על חברה או על נייר ערך העשוי להשפיע באופן משמעותי על שווי נייר הערך כגון הנפקה חדשה או התפתחות עסקית חדשה. * במקרה של אי וודאות או אי בהירות לגבי פעילות חברה מסוימת העשויה להשפיע על ערך מניותיה. * מקרה של חברה ציבורית שלא עומדת בחובותיה. * הפסקת מסחר כללית בכל ניירות הערך במקרה של אירוע כללי בעל חשיבות רבה כדוגמת משבר ביטחוני.

הצעת ביטוח

שאלון המנוסח על ידי חברת הביטוח ומהווה בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח. המבוטח נדרש לענות על כל השאלות בכתב בכנות ובאופן מלא ולאשר בחתימתו את אמיתות התשובות. אי מילוי הטופס בהתאם למפורט יכול להוות הפרה של "חובת הגילוי" מצד המבוטח. עצם מילוי הצעת ביטוח אינו הופך באופן אוטומטי את המציע למבוטח ועליו לקבל אישור בכתב מחברת הביטוח על קבלת הצעתו.

הקצאת הנכסים (asset allocation)

פיזור תיק ההשקעות בין אפיקי ההשקעה השונים במטרה להקטין את הסיכון הכולל של התיק.

השבת סכום הביטוח לקדמותו (כינון הפוליסה)

לאחר שקרה מקרה ביטוחי, קטן ערך הרכוש המבוטח בסכום הפיצוי שקיבל המבוטח (בביטוחי רכוש ו/או רכב צד ג'), במידה והמבוטח שיקם את רכושו ועל מנת שיבוטח מחדש בערכו האמיתי, עליו לשלם פרמיה נוספת.

השתתפות עצמית

הסכום הראשוני מכל נזק אותו נושא המבוטח על עצמו.

התיישנות

תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.

ויתור על סודיות רפואית

מסמך עליו נדרש הנפגע לחתום במקרה של תביעה בגין נזקי גוף, על מנת לאפשר למבטח לעיין במסמכים רפואיים מעברו.

זיקת ביטוח

תנאי בסיסי לקיומו של חוזה הביטוח - האינטרס שיש למבוטח בגין הנכס המבוטח.

חבר בורסה (Member Of The Exchange)

גוף אשר קיבל היתר לבצע פעולות של קניה ומכירה, אשר התקבלו מפקודות של משקיעים, באולמות המסחר בבורסה לניירות ערך.

חובת גילוי

החובה למסור מידע מלא ואמיתי מצד המבוטח לחברת הביטוח בעיקר בעת עריכת הביטוח, מידע שיכול להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.

חוק חוזה ביטוח

חוק חוזה ביטוח התשמ"א-1981. חוק הבא להסדיר את זכויות היסוד וחובות המבוטח והמבטח בעת ההתקשרות ביניהם על ידי עריכת חוזה ביטוח.

חידוש הביטוח

כל ביטוח שמסתיים תוקפו בתאריך המצוין בפוליסה, דורש חידוש הכרוך בהסכמה בין חברת הביטוח למבוטח לגבי חידושו.

חיתום

בדיקת הסיכון המוצע בהצעת הביטוח וסיווגו על פי דרגת חומרתו. תוצאות החיתום עשויות לקבוע את נכונות המבטח לקבל את המבוטח בתנאים מסוימים או לדחותו

חריג

בכל פוליסה קיימים חריגים / סייגים המגדירים מה אינו מכוסה על פי תנאיה. על פי חוק, על הסייגים / חריגים להופיע בהבלטה או בצבע אחר משאר תנאי הפוליסה ולכן על המבוטח לקוראם בעיון רב

טופס 17

טופס התחייבות של קופת חולים בה חבר המבוטח, לתשלום למוסדות רפואיים בגין ההוצאות הרפואיות שלו.

ירידת ערך

מצב בו נתון רכוש שניזוק באופן חלקי, תוקן וכתוצאה מכך הופחת שוויו.

כיסוי

החלת הביטוח, היקפו, סכומי הביטוח, תנאיו, חריגיו וסייגיו.

כרטיס ירוק

משרד המנפיק ביטוח לרכב ישראלי בחו"ל ורכב זר המגיע לארץ. מוגבל למדינות החברות במועדון זה.

כשירות לביטוח

עמידתו של המבוטח בתנאים מסוימים שיסייעו בקבלתו לביטוח. על פי תנאים אלה נדרש המבוטח לעמוד במבחן הכשירות הרפואית ובמבחן הכשירות האישית.

לקוח לא מאותר

מבוטח אשר חברת הביטוח לא הצליחה לאתר בתום תקופת הביטוח או בהגיעו לגיל 90, וקיימות בפוליסה שלו זכויות לקבלת כספים.

מאלוס

מבוטח שתבע את חברת הביטוח בשנת הביטוח הקודמת (בעיקר בביטוחי רכב), חייב בתוספת תשלום.

מאלוס בביטוח חיים

סכום שנגרע מיתרות בונוס או מתווסף לדמי הביטוח בפוליסות ביטוח חיים משתתפת ברווחים מסוג קלאסי, הנובע מתשואה בפוליסה הנמוכה מהתשואה הריאלית, בתוספת הריבית התעריפית.

מדד

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו.

מדד (Index)

איחוד של ניירות ערך רבים למדד אחד משולב. המדד אמור להיות הברומטר של השוק כולו.

מדד Dax

מדד המניות המוביל בגרמניה הכולל את 30 החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים בשוק המניות בגרמניה.

מדד Eurostoxx 50

מדד המניות המוביל באירופה במונחי שווי שוק וסחירות. המדד מורכב ממניות 50 החברות הגדולות ביותר בקרב המדינות המרכיבות את גוש האירו.

מדד Nasdaq 100

מדד מניות הטכנולוגיה הגדול והמוכר בעולם, והמוביל של ארה"ב והוא כולל את 100 החברות הלא פיננסיות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה בארה"ב. המדד מחושב ומפורסם ע"י ה – Financial Times.

מדד S&P 500

מדד המניות המוביל בארה"ב והוא כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בנסחרות בבורסה בארה"ב ומשקפות את כלל פעילות המשק האמריקאי.

מדד האנג סנג (Hang Seng Index)

מדד משוקלל של 33 שערי המניות המובילות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בהונג-קונג.

מדד הדאו ג'ונס (Dow-Jones Industrial Average)

מדד משוקלל של 30 שערי המניות של החברות הגדולות והמובילות שנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק.

מדד המחירים לצרכן (Consumer Price Index)

מדד לעלות סל צריכה של שירותים ומוצרים של משפחה ממוצעת. מדד זה מחושב, מעודכן ומפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 לחודש לגבי החודש הקודם.

מדד הניקיי (Nikkei Index)

מדד של 225 שערי המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בטוקיו.

מדד יסודי

מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע ב-1 בחודש של תחילת הביטוח.

מדד יסודי

מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע ב-1 בחודש של תחילת הביטוח.

מדד קרנות נאמנות (index funds)

המדד (אינדקס) על קרנות נאמנות (funds) נוצר כדי שתהיה אפשרות לקנות נייר ערך שיעקוב אחר הביצועים של האינדקס עצמו . בדרך כלל, ביצועי הקרן אינם תואמים במדויק את ביצועי המדד עצמו, זאת כתוצאה של הוצאות הקרן וטעויות במעקב אחר המשקלות המדויקים של כל נייר ערך באינדקס עצמו.

מדד שארפ (Sharpe's Index)

מדד לבדיקת ביצועי קרנות. הבדיקה נעשית באמצעות השוואת התשואות ליחידת סיכון. מדידת הסיכון נעשית על פי סטיית התקן. המדד מחושב על ידי חלוקת ההפרש בין התשואה על התיק ותשואת נכס חסר סיכון, בסטיית התקן של הקרן.

מדדי ייחוס

אמת מידה לבחינת ביצועי השקעה מסוימת לעומת מדד מסוים

מדיניות מוניטרית (Monetary Policy)

מדיניות הננקטת על ידי הבנק המרכזי על מנת להשפיע על הפעילות הכלכלית במשק. פעילות זו נעשת על ידי צימצום והרחבת כמות הכסף במשק אם על ידי קביעת שער הריבית להלוואות של הבנק המרכזי לבנקים המסחריים ואם על ידי קניה ומכירה של ניירות ערך ומט''ח בשוק החופשי.

מדיניות פיסקלית (Fiscal Policy)

מדיניות הננקטת על ידי הממשלה על מנת להשפיע על הפעילות הכלכלית במשק. פעילות זו נעשית על ידי שינויים בכמויות המס הנגבות מהציבור או על ידי שינויים בהוצאות הממשלה והסקטור הציבורי.

מוטב

המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח, על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב. המוטב נקבע על ידי בעל הפוליסה שרשאי לשנותו בכל עת במהלך חיי הפוליסה.

מוטב בלתי חוזר

גוף או אדם הרשומים בפוליסת ביטוח חיים כמוטבים, ונקבעו בקביעה בלתי חוזרת, דהיינו - לא ניתן לשנות רישום זה ללא אישורם בכתב, בניגוד למוטב רגיל שבעל הפוליסה יכול לשנותו על פי רצונו מעת לעת.

מוסך הסדר

מוסך של חברת הביטוח עימו יש הסדר לתיקון הרכב. תיקון הרכב במוסך זה אינו כרוך בתשלום עלות התיקון, למעט תשלום השתתפות עצמית על ידי המבוטח.

מחזור יומי בבורסה (Daily Turnover)

סך הערך הכספי של כל העיסקאות בכל ניירות הערך שבוצעו ביום מסחר בבורסה.

מחיר הוגן

תעודת סל נסחרת בבורסה כני"ע, אך עם זאת יש לה מחיר הוגן המשקף את התחייבותה לעקוב אחר המדד באופן מלא. המחיר ההוגן משקלל את מחיר המדד בכל רגע נתון וכן את עמלת הניהול אשר גובה מנהל התעודה. חברת קסם מחשבת עבור לקוחותיה את המחיר ההוגן של התעודה מידי יום ומפרסמת את הנתון באתר האינטרנט של החברה ובגיליון הבורסה. הנתון המתפרסם נקרא מקדם המרה וע"י הכפלתו במחיר המדד, אחריו עוקבת התעודה, ניתן לדעת מהו שוויה ההוגן. דוגמא לחישוב מחיר הוגן: שער סגירה מדד ת"א 75 – 675 מקדם ההמרה של קסם ת"א 100 – 0.9855 השווי ההוגן של תעודת הסל – 665 = 0.9855*675 מכאן, מחיר יחידה אחת של תעודת הסל קסם ת"א 75 הינה 66.5 ₪.

מיגון

אמצעים שמחוייב המבוטח לנקוט על פי דרישת חברת הביטוח, להגנת רכוש ואשר קיומם והפעלתם מהווים בדרך כלל תנאי מוקדם לקיום הכיסוי הביטוחי.

מכפיל הון (Capital Ratio)

היחס בין שווי השוק של החברה לבין ההון העצמי שלה.

מכפיל הרווח

שווי השוק של החברה חלקי הרווח הנקי של החברה או מחיר מניה חלקי הרווח למניה. משמעות המכפיל הינו תוך כמה שנים יצטבר הרווח הנקי למחיר הכולל של מניות החברה או תוך כמה שנים יחזיר רוכש המניה את השקעתו בקצב צמיחה קבוע של החברה. המכפיל משמש ככלי חשוב בהערכת שווי חברות ובהשוואת רמות מחירים של מניות.

מכפיל תזרים מזומנים

שווי שוק, חלקי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת.

מכרז אחיד

כל ניירות הערך שהועמדו למכרז יונפקו באותו מחיר, גם למי שהיה מוכן לשלם מחיר גבוה יותר.

מנגנון המרה

מנגנון ההמרה מאפשר למחזיק בתעודת הסל להמיר מידי יום את התעודה שברשותו למניות המרכיבות את המדד אחריו עוקבת התעודה או לשווין הכספי לפי מחירי סוף יום. לדוגמא: המרת תעודת קסם ת"א 100 מאפשרת למשקיע לקבל את 100 מניות המדד על פי משקלן המדויק ומחירן בסוף יום המסחר.לעומת זאת, בתעודת הסל העוקבת אחר מדדים זרים ניתן להמיר את התעודה לשווי הכספי של המניות הכלולות במדד. מנגנון ההמרה מבטיח מעקב תמידי אחר נכס הבסיס אחריו עוקבת תעודת הסל.

מנהל קרן (Unittrust Manager)

גוף אשר אחראי על ניהול קרן נאמנות על פי תשקיף הקרן שפורסם. גוף זה מבצע למעשה את כל פעולות הקניה והמכירה של ניירות הערך עבור הקרן, וכן הנפקת יחידות השתתפות וחלוקת רווחים.

מניות

מניה תעודה המקנה למחזיקים בה חלק יחסי בבעלות על חברה ומספר זכויות : זכות לקבלת דיבידנדים , זכות הצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות, זכות לקבל חלק יחסי מנכסי החברה בעת פירוק בכפוף למגבלות הפירוק.

מניות ארביטרז' (Arbitrage Stock)

מניות אשר רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א וכן בבורסה נוספת כגון הבורסה בניו-יורק. מסחר כפול זה באותה המניה יוצר במקרה של פערי מחירים בשערי המניה בין הבורסות השונות אפשרות לרווח ודאי (ארביטרז') על ידי קניה של המניה בורסה אחת ומכירתה בבורסה השנייה בשערים שונים.

מס רווחי הון

מס המוטל החל מינואר 2003 בגין רווח ריאלי על כספי תגמולים בתכנית הונית.

מסחר מחוץ לבורסה (Outside Dealing)

מסחר בניירות ערך המתבצע מחוץ למהלך המסחר הרגיל ומחוץ לכותלי הבורסה לניירות ערך. עסקאות אלו חייבות בדיווח לבורסה על ידי חבר הבורסה שביצע אותם.

מסלול השקעה

האופן בו מושקעים כספי החוסך בהתאם לבחירתו, מתוך מגוון מסלולי השקעה. פרוט מדיניות ההשקעות של כל אחד מהמסלולים המוצעים בתוכניות המאפשרות בחירה, קיים בתנאים הכלליים של התוכניות השונות.

מסלקת המעו"ף (Maof Clearinghouse)

הגוף המשמש מטעם הבורסה כמתווך בין קונים ומוכרים של האופציות.

מעבר לדלפק (Over the Counter – OTC)

מכשיר פיננסי הנסחר כחוזה בין שני צדדים ולא בבורסה.

מצב בו מתרחשות ירידות מחירים של סחורות ושירותים.

דו"ח המרכז את הרווח/ההפסד, ההכנסות וההוצאות של החברה לתקופה מסוימת (לרב רבעון או שנה), חברה ציבורית בארץ חייבת בפרסום הדו"ח כל רבעון.

מצב רפואי קודם קיים

מצבו הרפואי של מבוטח, שקדם לתחילת הביטוח. קיימות הגדרות שונות למצב רפואי קיים על פי סוגי הפוליסות השונים.

מקרה ביטוח

מקרה בלתי צפוי אשר בהתקיימו מקנה למבוטח זכות לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.

משיכה שלא כדין

משיכת כספים מקופת גמל שלא ע"פ הוראת התקנות. משיכה כזו חייבת בתשלום מס.

נאמן (trustee)

גוף המחזיק את נכסי הקרן עבור בעלי יחידות ההשתתפות (המשקיעים בקרן). תפקידו לפקח על פעולות מנהל קרן הנאמנות על פי הסכם הנאמנות.

נאסד"ק (Nasdaq)

NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS AUTOMATED QUOTATION SYSTEM. מערכת ממוחשבת למסחר בניירות ערך שנסחרים "מעבר לדלפק" או של ניירות ערך שאינם רשומים למסחר. במערכת מתבצע דיווח על מחירי הקניה והמכירה וסגירת העסקאות מתבצעת בטלפון.

נוסטרו (Nostro)

חשבון אשר באמצעותו מבצע חבר בורסה פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך עבור עצמו. בחשבון זה לא יכול לבצע חבר הבורסה פעולות עבור לקוחותיו והוא חייב בדיווח נפרד לבורסה עבור חשבון זה.

נזילות

הנתון החשוב למשקיע בתעודות סל הנו נזילות, אשר נבחנת ע"י הפערים בין שערי הקנייה והמכירה בתעודה. המשקיע מעוניין לדעת כי בכל רגע נתון יש לו את האפשרות לבצע עסקת קנייה או מכירה בפערים קטנים ככל האפשר.

נזק חלקי

כאשר הנזק הנגרם לרכוש המבוטח אינו נזק מוחלט וניתן לשקם את הרכוש הניזוק, בניגוד למוגדר באובדן מלא.

נזק תוצאתי

הנזק הנוסף הנגרם בעקבות הנזק לרכוש, לדוגמא כאשר מפעל ניזוק ואין אפשרות להמשיך בפעולות ייצור ומכירה - אז נגרם נזק של אובדן רווחים, או כאשר דירה מושכרת נשרפת - נגרם נזק של אובדן שכר דירה ששולם מראש.

ניירות ערך (Security)

תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם. בין ניירות הערך ניתן למצוא מניות, אג"ח, אופציות, כתבי אופציות, קרנות נאמנות ועוד.

ניירות ערך מסחריים (Commercial Papers)

שטרות המונפקים על ידי חברות ותאגידים המשמשים אותם לגיוס מימון לטווח הקצר בנוסף להלוואות דרך הבנקים או הנפקת אג''ח לטווח ארוך. שטרות אלו נמכרים בבורסה לניירות ערך בנכיון ומהווים למעשה אג''ח לזמן קצר כדוגמת המק''מים המונפקים על ידי בנק ישראל אך בריבית.

ניתוח טכני (Technical Analysis)

תיאוריה לחיזוי ופירוש של מחירי ניירות ערך. תאוריה זו מתבססת על ההנחות כי תופעות המתרחשות בשוק חוזרות על עצמן וכן על פי תנודות העבר ניתן לחזות את העתיד. כמו כן, מחיר נייר ערך נקבע על פי כוחות השוק, כלומר, הביקוש וההיצע וכי התאור הגרפי של נייר הערך מגלם בתוכו את כל הנתונים הכלכליים והפיננסיים.

נספח הון

נספח שניתן להוסיף לפוליסה מסוג קצבה, שנפתחה בין השנים 1991 – 2000, המאפשר מרגע החלתו, לייעד את הכספים למטרת הון במלואם או בחלקם.

נספח קצבה

נספח שניתן להוסיף בפוליסה הונית, המאפשר, מרגע החלתו, לייעד את הכספים למטרת קיצבה חודשית במלואם או בחלקם.

סוקר ביטוח

מומחה שנשלח מטעם חברת הביטוח מעת לעת כדי לאתר את הסיכונים הספציפיים, להעריך את הרכוש ולהציע המלצות לשיפור המיגון.

סטיית תקן (Volatility)

מידת תנודתיות שער נכס. סטיית תקן גבוהה תאפיין נכסים ששעריהם משתנים בצורה חדה יחסית. סטיית תקן היסטורית.

סטיית תקן היסטורית (Historic Volatility)

סטיית התקן בפועל, כפי שמחושבת מהתנודתיות של נכס הבסיס בעבר.

סילוק

הפסקת תשלום פרמיות בפוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חיסכון, תוך התאמת סכום הביטוח למקרה מוות בהתאם לפרמיות ששולמו בפועל ובהתאם לתנאי הפוליסה.

סכום ביטוח (ביטוח אלמנטרי)

הסכום בו מעריך המבוטח את רכושו לצורך הביטוח. סכום זה מהווה גבול אחריות לכיסוי נזקי הרכוש על פי הפוליסה ומהווה בסיס לחישוב ביטוח חסר.

סכום ביטוח (ביטוח בריאות)

הסכום המירבי הנקוב בפוליסה, אותו תחויב חברת הביטוח לשלם בגין מקרה ביטוח אחד.

סל הבריאות

פירוט שירותי הבריאות להם זכאים אזרחי המדינה על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד- 1994.

עיקול

צו שהוציא בית משפט או הוצאה לפועל (או כל גורם מנהלי מוסמך אחר) המונע מהחברה לשחרר לידי המבוטח או הבאים מכוחו כספים מחשבונו, אלא אם הביא המבוטח צו ביטול עיקול חתום על ידי הגורם המעקל.

עמית

אדם המפקיד כספים או שמפקידים עבורו כספים לקופת גמל מכל סוג, או הזכאי לתקבולים מהקופה.

ערך כינון (חדש תמורת ישן)

קביעת סכומי ביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש כך שבמקרה של אובדן או נזק אין מורידים מסכום תגמולי הביטוח את שיעור הבלאי של הרכוש שניזוק, זאת בתנאי שהמבוטח ירכוש את הרכוש בפועל תוך פרק זמן הרשום בפוליסה ובתנאי שהרכוש המוחלף יהיה מאותו סוג וטיב של הרכוש הניזוק.

ערך מוסכם

סכום פיצוי מוסכם במקרה של אובדן או נזק שנקבע מראש בין המבוטח לחברת הביטוח. מקובל בדרך כלל בביטוח יצירות אמנות שקיים קושי להעריכם.

ערך פדיון

החיסכון המצטבר בניכוי כל חוב הרובץ על הפוליסה או שהפוליסה משמשת לו בטחון, וכן כל חוב על חשבון הפרמיות, ובניכוי דמי הניהול וקנסות המשיכה הקבועים בתנאי הפוליסה.

פדיון לשיעורין

תשלום חודשי רציף המשולם לבעל תוכנית חסכון עד לתום הצבירה בתוכנית.

פוליסה

מסמך חוזי בין מבטח למבוטח המכיל את התחייבותו של המבטח אשר לחובת התגמול שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך, בכפוף לסייגים וההתניות המצויים בו.

פוליסה משתתפת ברווחים

פוליסה אשר כספי החיסכון בה מושקעים בשוק ההון והתשואה הנובעת מהשקעה זו בניכוי הוצאות החברה, מתווספת לסכום הביטוח ולחסכון המצטבר למשיכה, במשך כל תקופת הביטוח.

פוליסה תיקנית

פוליסה המושתתת על פי תקנות מיוחדות של הפיקוח על עסקי הביטוח הקובע תנאי מינימום שאין לחרוג מהם. ניתן להוסיף על תנאי המינימום אך אסור לגרוע מהם. הפוליסה הנ"ל חלה על ביטוחי דירה ותכולתה, ביטוחי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון וביטוחי נסיעות לחו"ל.

פוליסת ביטוח חיים פרטית (תוכנית רגילה)

פוליסה הנרכשת באופן פרטי במטרה להשלים את הכיסוי הביטוחי וכוללת רכיבי ביטוח ו/או חיסכון בהתאם לבחירת הלקוח. על חלק מהפרמיה ניתן ליהנות מזיכוי מס בשיעור של 25% (בהתאם לסעיף 45). הפרמיה לפוליסה תלויה בהיקף הכיסוי הביטוחי אותו בחר הלקוח ובהיקף צבירת החיסכון. לרוב, היא תשולם באופן חודשי בהוראת קבע או באמצעות כרטיס אשראי. ההצטרפות תדרוש בד"כ הוכחת מצב הבריאות (באמצעות מילוי שאלון בריאות ובמקרים מסויימים גם בדיקה רפואית). בין הרכיבים שניתן לכלול בפוליסה: א. ביטוח חיים (ביטוח למקרה פטירה בטרם עת). ב. חיסכון לגיל פרישה (במסלול הון או קצבה). ג. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה. ד. ביטוח למקרה נכות מתאונה. ה. ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות.

פוליסת ביטוח לעצמאים (תגמולים לעצמאים)

פוליסה הנרכשת באופן פרטי במטרה להשלים את הכיסוי הביטוחי וכוללת רכיבי ביטוח ו/או חיסכון בהתאם לבחירת הלקוח. על חלק מהפרמיה ניתן ליהנות מזיכוי מס בשיעור של 25% (בהתאם לסעיף 45) ועל חלק נוסף מהפרמיה, ניתן ליהנות מניכוי מס (בהתאם לסעיף 47). הפוליסה כפופה לתקנות קופות גמל. הפרמיה לפוליסה תלויה בהיקף הכיסוי הביטוחי אותו בחר הלקוח ובהיקף צבירת החיסכון. לרוב, היא תשולם באופן חודשי בהוראת קבע או באמצעות כרטיס אשראי. ההצטרפות תדרוש בדרך כלל הוכחת מצב הבריאות (באמצעות מילוי שאלון בריאות ובמקרים מסויימים גם בדיקה רפואית). בין הרכיבים שניתן לכלול בפוליסה: א. ביטוח חיים (ביטוח למקרה פטירה בטרם עת). ב. חיסכון לגיל פרישה (במסלול הון או קצבה). ג. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.

פוליסת ביטוח מנהלים

פוליסה הנרכשת על ידי מעסיק לביטוח חייו של העובד וכוללת רכיבי ביטוח וחיסכון המהווה את התנאים הסוציאליים של העובד. לפוליסה זו משולמים כספי תגמולים על ידי המעסיק ועל ידי העובד ו/או כספי פיצויים. הפרמיה לפוליסה תלויה בהיקף שכרו של העובד וברכיבי השכר המשולמים לפוליסה. ההצטרפות תדרוש בדרך כלל הוכחת מצב הבריאות (באמצעות מילוי שאלון בריאות ובמקרים מסויימים גם בדיקה רפואית). בין הרכיבים שניתן לכלול בפוליסה: א. ביטוח חיים (ביטוח למקרה פטירה בטרם עת). ב. חיסכון לגיל פרישה (במסלול הון או קצבה). ג. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.

פיצוי

סכום ביטוח מוסכם מראש שישולם למבוטח בקרות מקרה הביטוח.

פיצויים - קופות גמל

קופת גמל שבה מופקדים כספי פיצויים על ידי מעסיק במטרה למלא את חבותו כלפי עובדיו השכירים במקרה פיטורים, פטירה או פרישה לגמלאות. על פי חוק פיצויי פיטורים שיעור הפיצויים שעל מעסיק לשלם שווה למשכורת חודשית אחת עבור כל שנה שבה הועסק העובד אצל אותו מעסיק.

פנסיה

זרם תשלומים תקופתיים הניתנים לעובד שכיר לאחר פרישתו המוחלטת מעבודתו, או לאחר פרישתו החלקית ממנה, מפאת גיל, או בעטיה של נכות, או מחלה או אירוע מוסכם אחר או לשאירי העמית לאחר פטירתו.

פנסיה מקיפה

תוכנית להבטחת תנאים סוציאליים לעמית במסגרת קרן פנסיה, המבטיחה לעמיתים פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים.

פנסיה צוברת

תוכנית פנסיה בה זכויות העמית לפנסיה נגזרות מסך הכספים שנצברו לזכותו בגין הפקדות מעסיקו ו/או הפקדותיו לקרן הפנסיה.

פנסיה תקציבית

תכנית פנסיונית אשר בה מבוטחים בד"כ עובדי השירות הציבורי, ביניהם עובדי רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, מוסדות חינוך ומחקר ועוד. בשונה מתכנית פנסיה צוברת, בתכנית התקציבית אין צבירת כספים וזכויות הפנסיה של העובד מובטחות ומשולמות מתוך התקציב של המעסיק ומכאן שם התוכנית.

פנסיית זקנה

הסכום החודשי אותו יקבל המבוטח בקרן הפנסיה כקצבה החל מגיל פרישה ולכל חייו. גובה פנסיית הזקנה נקבע בהתאם לתקנון הקרן.

פנסיית יסוד

תוכנית פנסיה בסיסית אותה הציעה קרן פנסיה בעבר. במסגרת זו לעמית זכאות לפנסיית זקנה ואינו זכאי לפנסיית שאירים או פנסיית נכות. אם נפטר העמית טרם הגיעו לגיל פרישה, יועברו הכספים אשר צבר בקרן לשאריו. בעת פטירת העמית לאחר גיל הפרישה, יקבלו שאריו אחוז מהפנסיה אותה קיבל, ובהתאם לתקנון הקרן. תוכנית זו סגורה לעמיתים חדשים.

פנסיית נכות

הסכום החודשי שיקבל עמית אם הוכר כנכה ע"י ועדה רפואית של הקרן כמוגדר בתקנון הקרן. גובה פנסיית הנכות נקבע עפ"י תקנון הקרן.

פנסיית שארים

הסכום החודשי המרבי שיקבלו שאריו של עמית שנפטר, מקרן הפנסיה בה היה מבוטח. גובה פנסיית השאירים נקבע עפ"י תקנון הקרן.

פק"מ-פקדון קצר מועד (Short Term Deposit)

אפיק השקעה לטווח קצר של הבנקים המסחריים, הנושא ריבית שקלית קבועה מראש.

פרמיה

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

פרמיה משתנה

פרמיה המשתנה מעת לעת במהלך תקופת הביטוח.

פרמיה קבועה

פרמיה שנקבעת במועד ההצטרפות לביטוח ואינה משתנה (פרט להצמדה למדד המחירים לצרכן) במשך תקופת הביטוח.

פרנצ'יזה

השלמת תשלום בגין אובדן כושר עבודה למבוטח שנמצא זכאי לו רטרואקטיבית בגין מרבית תקופת ההמתנה.

צד שלישי

נפגע מקרי שאינו המבוטח ואינו צד לחוזה הביטוח.

קו התנגדות (Resistance Level)

קו אשר עובר דרך נקודות השיא של שער נייר הערך במהלך מגמת ירידה בשערו. קו זה משמש לצורך ניתוח טכני של ניירות ערך.

קו תמיכה (Support Level)

קו אשר עובר דרך נקודות השפל במחיר נייר הערך במהלך מגמת עליה בשערו. קו זה משמש לצורך ניתוח טכני של ניירות ערך.

קופה הונית

קופת גמל בה דמי הגמולים שנצברו לזכות העמית ישולמו לו כסכום הוני חד פעמי, או לשיעורין, בהגיעו לגיל זכאות ובכפוף לתקנות מס הכנסה.

קופה מרכזית לפיצויים

קופת גמל בה העמית הוא מעסיק המפקיד כספים להבטחת זכויות כלל עובדיו למטרת פיצויי פיטורים. הקופה אינה שמית.

קופה קצבתית

קופת גמל בה דמי הגמולים שנצברו לזכות העמית ישולמו לו כקצבה חודשית לכל חייו עם הגיעו לגיל זכאות, ובכפוף לתקנות מס הכנסה.

קופת ביטוח

קופת גמל המתנהלת על ידי מבטח (ושאושרה לפי תקנה 42).

קופת גמל

שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדו לתשלום קצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה, והן מתנהלות על פי תקנות מס הכנסה. המאפיין של קופת גמל הוא היותה בעלת מעמד משפטי פורמלי, הנפרד מהחברה המעסיקה; השתתפות סדירה בתשלומים לקופה; חשבון פרטי לכל חבר שבו נזקפים בקביעות הסכומים שהוא עצמו מפריש וכן אותו חלק מהשתתפות המעסיק, וכן קיימת התחייבות חוזית באשר לצורת תשלומי הגמל.

קופת גמל לעצמאים

תכניות הגמל לעצמאיים מבוססות על הפקדות כספים של בעל חשבון בלבד. עצמאי רשאי לקבוע את גובה פקדונותיו ולשנותם מפעם לפעם בחסכון חד פעמי או בהפקדות תקופתיות. הכללים למשיכת כספים מקופת גמל נקבעים בתקנון הקופה או במסגרת קופת הביטוח.

קופת גמל לתגמולים

קופת גמל בה העובד ומעסיקו מפקידים מידי חודש, באופן שוטף, עד 7% מהשכר על חשבון העובד ועד 7.5% מהשכר, על חשבון המעסיק. בגין חלקו, זכאי העובד להטבת זיכוי ממס, ולמעסיק ההוצאה מוכרת בהתאם לתקרות הקבועות ולפי העניין.

קצבה

ראו גמלה.

קרן בלתי מסויגת (Unrestricted Fund)

קרן נאמנות אשר רשאית להשקיע כל סכום בניירות ערך שאינם בעלי פטור חלקי או מלא ממס. התחשבנות המס נעשית בין המשקיע בקרן ובין שלטונות המס. קרן זו עדיפה למשקיעים הפטורים ממס כגון מלכ"רים.

קרן בלתי מסויגת (Unrestricted Fund)

קרן נאמנות אשר רשאית להשקיע כל סכום בניירות ערך שאינם בעלי פטור חלקי או מלא ממס. התחשבנות המס נעשית בין המשקיע בקרן ובין שלטונות המס. קרן זו עדיפה למשקיעים הפטורים ממס כגון מלכ"רים.

קרן השתלמות

קופת גמל שנועדה לתשלום דמי השתלמות לעובדים. קרן השתלמות על פי הגדרה (פקודת מס הכנסה סעיף 3 (ה)) זו, הינה קופת גמל שנועדה לאפשר חיסכון של סכומים המיועדים למימון השתלמויות מקצועיות לעובד. שיעור תשלומי המעסיק - עד% 7.5 ממשכורתו הקובעת של העובד. שיעור תשלומי העובד - שליש לפחות מהסכום ששילם המעסיק ולא יותר מ - 2.5% ממשכורתו. משיכת הכספים מותרת לאחר 6 שנות חברות או 6 שנים מהמשיכה האחרונה, והיא פטורה ממס. עמית בגיל פרישה ראשי לבצע משיכה לאחר 3 שנים ללא ניכוי מס. ניתן לפדות את הכספים בתום 3 שנות חברות לצורכי השתלמות בארץ או בחו"ל בצרוף האישורים המתאימים.

קרן מסויגת (Restricted Fund)

קרן נאמנות המחויבת על פי הסכם הנאמנות להשקיע לפחות 85% מנכסיה בניירות ערך אשר הריבית או הדיבידנד בגינם חייבים במס בשיעור מופחת או פטורים ממס לחלוטין.

קרן מסויגת (Restricted Fund)

קרן נאמנות המחויבת על פי הסכם הנאמנות להשקיע לפחות 85% מנכסיה בניירות ערך אשר הריבית או הדיבידנד בגינם חייבים במס בשיעור מופחת או פטורים ממס לחלוטין.

קרן מעורבת (Mixed Fund)

קרן אשר משקיעה את נכסיה במספר אפיקי השקעה שונים. מנהל הקרן מתחייב להחזיק אחוז כלשהו לפחות באפיקי ההשקעה השונים.

קרן מעורבת (Mixed Fund)

קרן אשר משקיעה את נכסיה במספר אפיקי השקעה שונים. מנהל הקרן מתחייב להחזיק אחוז כלשהו לפחות באפיקי ההשקעה השונים.

קרן נאמנות "חייבת"

קרן שבה מחזיקי היחידות אינם נוטלים חלק בתשלום המס. המס יגבה ישירות מהקרן ולא מהלקוח. הקרן רשאית לבצע קיזוזים ולנכות הוצאות שהוצאו ע"י הקרן.

קרן נאמנות (Mutual Fund )

גוף פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. הצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן המזכה את המחזיק ביחידות אלו בשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן נעשית על פי התשקיף והסכם הנאמנות של הקרן.

קרן נאמנות גמישה (Flexible Fund)

קרן נאמנות אשר רשאית להשקיע בכל סוגי ניירות הערך. ניהול הקרן נעשה על פי שיקולי מנהל הקרן בהתאם להערכותיו ותנאי השוק.

קרן נאמנות חייבת

קרן שבה מחזיקי היחידות אינם נוטלים חלק בתשלום המס. המס יגבה ישירות מהקרן ולא מהלקוח. הקרן רשאית לבצע קיזוזים ולנכות הוצאות שהוצאו ע"י הקרן.

קרן נאמנות לא צבירה /קרן מחלקת (Noncomulative Fund)

קרן נאמנות אשר אינה צוברת את רווחיה ומחלקת אותם כדיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות.

קרן נאמנות מתמחה (Specialized Fund)

קרן אשר משקיעה לפחות 75% מנכסיה בסוג אחד של ניירות ערך כגון: אג"ח, צמודי מדד, צמודי מט"ח, מניות.

קרן נאמנות סגורה (Closed-End Mutual Fund)

קרן נאמנות אשר מנפיקה מספר מוגבל של יחידות השתתפות. קרן זו אינה ניתנת לפדיון בכל עת ומשקיעה בנכסים בעלי נזילות נמוכה. קרן זו סחירה ומחירה נקבע על פי הביקוש וההיצע לקרן.

קרן נאמנות פטורה

קרן שאינה משלמת מס על הנכסים בהן היא משקיעה. במידה וכאשר מחזיק היחידות בקרן יפדה אותה וייווצר לו רווח הון ריאלי (או כאשר הקרן תחלק רווחים) הלקוח יחויב במס בשיעור של 20%. ניתן לקזז הפסד בגין פדיון יחידה בקרן פטורה מרווח על ני"ע אחרים, ולהפך – לקזז הפסד מני"ע אחרים כנגד רווח מפדיון יחידה.

קרן נאמנות פתוחה (Open-End Mutual Fund)

קרן נאמנות אשר מנפיקה מספר בלתי מוגבל של יחידות ההשתתפות על פי דרישות הציבור.הקרן ניתנת לפדיון בכל עת ושווי יחידה נקבע על ידי חלוקת ערך נכסי הקרן במספר יחידות ההשתתפות שהונפקו.

קרן נאמנות צבירה (Comulative Fund)

קרן נאמנות אשר אינה מחלקת את רווחיה לבעלי יחידות ההשתתפות כדיבידנד. הקרן צוברת את רווחיה ומשקיעה אותם מחדש בנכסים נוספים.

קרן פנסיה

קופת גמל לקצבה שמטרתה לשלם פנסיה לזקנה נכות ושארים. קרן פנסיה נועדה לשלם לעמית שפרש מעבודתו עקב נכות או עקב הגיעו לגיל הפרישה, או לשאיריו תשלומים תקופתיים, ההצטרפות לקרן הפנסיה הינה על פי הסכמי עבודה באמצעות המעסיק או באופן פרטי. זכאותו של עמית לפנסיה מתגבשת לאחר תקופת אכשרה מיום הצטרפותו בהתאם לתקנון הקרן.

קרן פנסיה ותיקה

קרן הפנסיה אשר תחילת החברות בה היה מוקדם מחודש מרץ בשנת 1995. אושרה כקופת גמל לקצבה לפי תקנות קופות גמל לפני ינואר 1995. הקרן סגורה בפני עמיתים חדשים החל מתאריך 1.4.95

קרן פנסיה חדשה

קרן פנסיה מקיפה אשר תחילת החברות בה הנה מאפריל 1995 ואילך. הקרן נהנית מסבסוד ממשלתי בגין השקעות הקרן באג"ח מיועדות. הקרן מאוזנת אקטוארית ומטרתה לשלם פנסיה לעת זקנה, בקרות אירוע פטירה או במקרה של נכות.

קרן פנסיה כללית

קרן פנסיה הפועלת מאפריל 1995 ואילך, המשקיעה בשוק ההון בלבד ומטרתה לשלם פנסיה לעת זיקנה.

רווח גולמי (Gross Profit)

הרווח של החברה ממכירות מוצרים וישרותים בניכוי עלות המכירות והייצור של מוצרים ושרותים אלה.סעיף זה מופיע בדו"ח רווח והפסד של החברה.

רווח למניה (Earning Per Share)

מחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי של החברה חלקי מספר המניות של החברה.

רווח נקי (Net Profit)

הרווח של החברה מסיכום כל ההכנסות ובניכוי כל ההוצאות כולל תשלומי מס. סעיף זה מופיע בדו''ח רווח והפסד של החברה.

רווח תפעולי (Operating Profit)

ההפרש בין ההכנסות של החברה לבין ההוצאות שלה בגין כל פעולותיה בתחומי העיסוק העיקריים שלה לפני ניכוי מס. סעיף זה כולל הכנסות ממכירות מוצרים ושרותים, הוצאות של עלות המכירות, הוצאות כלליות והנהלה, הוצאות מכירה ומימון.

רווח/הפסד הון (Capital Gain)

רווח או הפסד כתוצאה מהפרש בין מחיר המכירה ובין מחיר הקניה של נייר ערך מסוים.

ריבית (Interest)

הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על אפשרות השימוש בהלוואה.

ריבית פריים (Prime Interest)

הריבית אותה גובה הבנק מלקוחות בעלי סיכון נמוך ביותר וחוסן פיננסי גבוה ביותר, זהו שעור הריבית הנמוך ביותר שגובה הבנק מלקוחותיו.

ריבית תעריפית

הריבית המגולמת בתחשיב טבלאות תעריפי הביטוח (פרמיות וערכי פדיון) בפוליסות מסוג קלאסי.

ריסק זמני

מתן אפשרות למבוטח שפרש מעבודתו וטרם מצא מעסיק חדש שימשיך עבורו את התוכנית הפנסיונית, לשלם עלות כיסויים ביטוחים בלבד. באופן זה ניתן להבטיח כיסוי ביטוחי מלא ובה בעת לשמור על התוכנית הפנסיונית. בדרך כלל ניתן לבצע הסדר זה לתקופה שאינה עולה על שנה.

רצף זכויות

השארת כל כספי מענק הפרישה להם זכאי עובד שפרש בכפוף לאישור מס הכנסה, במסגרת קופת הביטוח לצורך דחיית תשלום המס המתחייב מגובה מענק הפרישה. מותנה בהמשך הפקדות לאותה קופה על ידי מעסיקו החדש.

רצף קצבה

ייעוד כספי הפיצויים אשר נצברו בפוליסה במלואם או בחלקם, למטרת קצבה בגיל פרישה. כספים שאושרו לרצף קצבה לא ייחשבו לצורך חישוב מס במסגרת מענק הפרישה המגיע למבוטח בעת עזיבת העבודה. ניתן לבקש רצף קצבה רק על צבירה בתוכנית לקצבה.

רשימת הפוליסה

חלק הפוליסה הכולל את הפרטים האישיים של המבוטח כמו: שם, כתובת, מספר פוליסה, סוג העסק, סכומי ביטוח ותנאים ספציפיים לפוליסה הרלבנטית.

שב"ן

שירותי בריאות נוספים – שמם הרישמי של הביטוחים המשלימים של קופות החולים.

שווי שוק (Market Value)

שוויה הכספי של החברה הנקבע על פי תנאי השוק.מחושב על ידי מכפלת מספר המניות במחיר הנוכחי של שער המניה.

שוק דובי (Bear Market)

שוק המאופיין בתקופה ממושכת של ירידות שערים והקיפי מסחר נמוכים.

שוק משני (Secondary Market)

השוק בו נסחרים ניירות הערך לאחר הנפקתם בשוק הראשוני. שוק זה מוסיף לניירות הערך שהונפקו אלמנטים של נזילות וסחירות.

שוק ראשוני (Primary Market)

השוק בו מונפקים ניירות ערך חדשים. שוק זה הוא מקור לגיוס כספים על ידי גופים שונים

שוק שוורי (Bull Market)

שוק המאופיין בתקופה ממושכת של עליות שערים והקיפי מסחר גדולים.

שחרור מתשלום פרמיות

ביטוח נוסף המשחרר את המבוטח מתשלום הפרמיות בגין פוליסת ביטוח החיים, במקרה של אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.

שיבוב (תחלוף/סוברוגציה)

לאחר שחברת הביטוח שילמה למבוטחיה את סכום הפיצוי המגיע להם כתוצאה מנזק המכוסה על פי תנאי הפוליסה, רשאית החברה לתבוע את הסכום ששילמה מגורם הנזק. לדוגמא: אם פרצה שריפה אצל השכנים והתפשטה אל דירתכם, חברת הביטוח בה אתם מבוטחים, תשלם לכם ותתבע את הסכום מהשכנים.

שיעבוד

הסכם בין צדדים (נושה וחייב) הקובע כי הנכס שבבעלות החייב משועבד לזכות הנושה כערובה לתשלום חוב, ומאפשר לנושה לפרוע מהנכס המשועבד את החוב אם לא סולק.

שיעור תשואה ריאלי נטו

שיעור תשואה ריאלי ברוטו בניכוי דמי ניהול.

שמאי

המומחה המקצועי האמור לבדוק את נסיבות הנזק, גובה הנזק והאם חברת הביטוח אחראית בהתאם לתנאי הפוליסה לשלם עבור הנזק.

שער נעילה/שער סגירה (Closing Price)

שער הבסיס ליום המחרת. שער זה נקבע על פי ממוצע השערים המשוקלל במחזורי העסקאות שבוצעו בנייר הערך בשלושים הדקות האחרונות בשלב המסחר הרציף. כל זאת בתנאי שהסכום הכולל של עסקות אלו עולה על 100 אלף שקל.

שער פתיחה (Opening Rate)

שער הנקבע בשלב טרום פתיחה. שער זה הנו השער בו נוצר שוויון במחיר בין הביקוש וההיצע לנייר הערך במחזור הגדול ביותר

תאונת עבודה

תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה גם אם היא אירעה בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית או בזמן הפסקה בעבודה. עובדים שכירים ועצמאים מבוטחים בביטוח זה למקרה פגיעה בעבודה עקב תאונה או מחלה במסגרת המוסד לביטוח לאומי.

תביעה

דרישה לתשלום נזק או אובדן על פי תנאי פוליסה לביטוח. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, או על ידי צד שלישי, שפגע בו מבוטח.

תגמולי ביטוח

סכום הכסף שיש לשלם על פי חוזה ביטוח, בקרות מקרה הביטוח, על פי תנאי הפוליסה. תגמולי הביטוח אפשר שיהיו מלאים או חלקיים, והם מוגבלים בסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.

תוספת חיתומית

תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין מצב בריאות לקוי, בגין מקצוע או תחביב מסוכנים מהרגיל וכדומה.

תזרים מזומנים (Cash Flow Statement)

דו''ח המרכז את תזרים הכספים של חברה לתקופה מסוימת כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה ומפעולות בתחומי ההשקעות והמימון.

תנאים כלליים

חלק הפוליסה הכולל את התנאים החלים על כל הפוליסות מסוג מסויים וקובעים בין היתר את היקף הכיסוי הביטוחי, תנאיו, חריגים וכיו'ב.

תעודת סל

תעודת סל היא נייר ערך, הנסחרת כמניה לכל דבר, המחקה את מדד ניירות הערך אחריו היא עוקבת. התעודה רשומה למסחר בבורסה ועוקבת אחר מדדים או סחורות המחושבים ומפורסמים בבורסות השונות. המחזיק בתעודת הסל מחזיק בעקיפין בכל מניות המדד עפ"י המשק המדויק של כל מניה במדד והוא אף יכול לקבלן פיזית או לחילופין לקבל את שוויין הכספי בהמרת התעודה שברשותו, בהתאם להתחייבות התשקיפית של התעודה.

·תעריף יסוד

שיעור הפרמיה המופיע בספר התעריפים ואשר לגביו ניתנות הנחות או מתווספות בו תוספות - על פי המקרה.

·תקופת אכשרה

תקופה רצופה המתחילה במועד תחילת הביטוח או חידושו והנקובה בתנאי הפוליסה או תקנון קרן הפנסיה לפי העניין. בתקופה זו המבטח אינו מחויב בתשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח שהתגבש בה, הכל בהתאם לתנאי הפוליסה או תקנון הקרן.

·תקופת הביטוח

התקופה שבה תקפה הפוליסה והכיסוי הביטוחי על פי הנקוב בדף פרטי הביטוח.

·תקופת המתנה

תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח (ולאחר תום תקופת האכשרה) ובסיומה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי הביטוח. משך תקופת ההמתנה מפורט בפוליסה ובנספחיה.

·תקופת תגמול סיעודי

תקופה מירבית, הנקובה בפוליסה, לתשלום תגמול סיעודי חודשי.

·תשואה (Return)

הרווח על השקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים.

·תשואה נומינלית (Nominal Return)

הרווח הכולל על ההשקעה ללא תאום לאינפלציה. רווח זה נמדד בדרך כלל באחוזים.

·תשישות נפש

פגיעה משמעותית בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך וקצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן, שסיבתה במחלת האלצהיימר או בצורות סניליות ודמנטיות שונות, זאת בתנאי שהפגיעה האמורה מחייבת השגחה מתמדת.

·תשקיף (Prospectus)

מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת נייר הערך לציבור. בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לני"ע.


bottom of page