top of page

שירות נאמנות לוועדי בתים

ידוע כי גביית דמי ועד הבית מטילים עומס וטרחה רבים על ועד הבית.
לעיתים משימה זו כרוכה בעגמת נפש רבה עד שועד הבית מואס בתפקידו.
בכדי לפתור את הבעיה ולשחרר את ועד הבית ממשימה לא נעימה זו, פיתחנו במשרדנו שרות ייחודי  לגביית דמי ועד הבית מדיירי הבית.
אנו מציעים לגבות באמצעות הוראת קבע, כרטיס אשראי, המחאות או במזומן, את דמי ועד הבית מדיירי הבית ולהפקידם ישירות לחשבון הבנק של ועד הבית, מדיי חודש, בניכוי עמלת גבייה.


ניתן גם להצמיד את דמי ועד הבית למדד המחירים לצרכן במידה ותחפצו בכך.
בשיטה זו השליטה המלאה בהוצאות אחזקת הבית המשותף נשארת בידי הנציגות.
יינתן שרות משפטי, לגביית תשלום מדיירים בעייתיים ו/או סרבנים, כחלק מהשרות.
שיעור עמלת הגבייה לשרות המוצע הינה 10% בתוספת מע"מ מסה"כ הגבייה.
דיירים בעייתיים ו/או סרבנים, יישאו בהוצאות ההתראה והגבייה בעצמם.


קיימת גם אופציה לניהול מלא של תחזוקת הבית המשותף, במנגנון של עלות + 20% בתוספת מע"מ, כאשר העלות נקבעת על ידי הדיירים עצמם, בהתאם לסל השרותים המבוקש, מובטחת שקיפות מלאה ודו"ח שנתי מפורט על כל הפעולות שבוצעו.

 

לפרטים נוספים ולהזמנת השירות,

תוכלו להתקשר למשרד או להשאיר הודעה - לחץ כאן

 

רשימת היתרונות בשיטת התקשרות זו לעומת כל שיטה אחרת:

שקיפות מלאה.

הנציגות קובעת את סל השרותים כגון מספר שעות ניקיון, מספר שעות חצרן, מס שעות אב בית וכיוב',

דבר המשפיע ישירות על עלות סל השרותים.

כל העודפים הנוצרים נותרים של הדיירים והנציגות תוכל להחליט לאן ליעד את הכספים.

לווי צמוד של עו"ד בכל התקשרות חוזית של הנציגות וכן של גבייה מדיירים סרבנים, ללא עלות נוספת.

יתרון יחסי שלנו לאור נסיוננו רב השנים בניהול מבנים מורכבים.

קיום לשון החוק בדבר שקיפות קיום אסיפות כלליות וכיוב'.

אפשרות הדדית להפסקה של ההתקשרות בהתראה של 30 יום בלבד, בכל עת ומכל סיבה.

אפשרות להחלפת ספקים שונים מבלי לעשות "רעידת אדמה", לדוגמא אם לא מרוצים משרותי הגינון,

ניתן להחליף את הגנן ללא קשר לכל הספקים האחרים. כך לגביי כל ספק אחר.

bottom of page